Súťaž: Nakúp a vyhraj!

Edit: 

 

Súťaž  o 5 x 50€ nákupných poukážok v súťaži "Nakúp a vyhraj" bola úspešne ukončená a vyžrebovaná web aplikáciou ????. 

Výherné čísla objednávok sú: 

2022100700

2022100793

2022100688

2022100560

2022100557 

Výhercom gratulujeme, budeme vás kontaktovať emailom ????

 

Nakupovať na bububu.sk sa oplatí!

Každý, kto nakúpi v eshope www.bububu.sk v období od 18.3.2022 - 30.4.2022 je automaticky zaradený do žrebovania o poukážku v hodnote 50€ na ďalší nákup na bububu.sk. Pozor! bude až 5 výhercov, ktorí získajú nákupnú poukážku v hodnote 50€ :) 

Výhercovia súťaže budú vyžrebovaní 16.05.2022. 

1. VYHLASOVATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCA

Vyhlasovateľom súťaže je www.bububu.sk, JOiO, s.r.o., Stupava 5574, 90031 Stupava, IČO: 52624960, DIČ: 2121129252, Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141542/B

Organizátorom súťaže je ww.bububu.sk, JOiO, s.r.o., Stupava 5574, 90031 Stupava, IČO: 52624960, DIČ: 2121129252, Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141542/B

Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je ww.bububu.sk, JOiO, s.r.o., Stupava 5574, 90031 Stupava, IČO: 52624960, DIČ: 2121129252, Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141542/B

 

2. TRVANIE SÚŤAŽE A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽE

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej a Českej republiky v termíne od 18.3.2022 - 30.4.2022 23:59 hod. (ďalej len ako „doba trvania súťaže“).

3. ÚČASTNÍK SÚŤAZE

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s korešpondenčnou adresou na území Slovenskej alebo Českej republiky, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

4. VSTUP DO SÚŤAZE

Účastník sa zapojí do súťaže tým, že v období jej trvania nakúpi na stránke www.bububu.sk.

Zo súťaže budú vyradení účastníci, ktorí v období do 16.05.2022 odstúpia od zmluvy uzavretej na diaľku na tovar v dobe trvania súťaže na stránke bububu.sk. 

5. LOSOVANIE, URČENIE VÝHERCU A VÝHRA

Organizátor vyžrebuje 5 výhercov losovaním vykonaným elektornickým systémom dňa 16.05.2022

Každý výherca získa poukážku v hodnote 50€ na ďalší nákup na stránke www.bububu.sk

Výherná poukážka má platnosť 6 mesiacov od jej vystavenia. 

O svojej výhre bude súťažiaci vyrozumený prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu uvedenej pri objednávke. Taktiež bude meno výhercu zverejnené na našom facebook profile bububukids. Ak nesplní výherca včas a riadne podmienky súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, bude takýto výherca zo súťaže vylúčený, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor rozhodne o ďalšom postupe.

Poukážka bude výhercovi doručená prostredníctvom emailu. 

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A) Osobné údaje súťažiacich v rozsahu vyžiadanom pri registrácii (ďalej len „Osobné údaje“) budú spracované za účelom organizácie  tejto súťaže, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne, identifikáciu súťažiacich, zaradenie do databázy súťažiacich v tejto súťaži, organizáciu a vyhodnotenie súťaže, komunikáciu so súťažiacimi, odovzdanie výhry výhercovi, vyhlásenie výhercu na našom facebook profile bububukids, ochrana práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora tejto súťaže, ako aj ostatných súťažiacich, v súvislosti s organizáciou tejto súťaže.

B) V nadväznosti na vyššie uvedené účely spracovania Osobných údajov bude usporiadateľ Osobné údaje spracovávať na základe týchto právnych titulov:

  • plnenie práv a povinností vedúcich k naplneniu verejného prísľubu (tj. súťaže) a prijali opatrenia pred vyhlásením verejného prísľubu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679 ( „GDPR“),
  • dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na usporiadateľa v súvislosti s týmto verejným prísľubom (tj. súťaží) vzťahuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR a
  • uplatnenie oprávneného záujmu na ochrane vlastníctva a podnikania vrátane ochrany a presadzovania právnych nárokov usporiadateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. (F) GDPR, ak dôjde k sporu v súvislosti s verejným prísľubom (tj. Súťažou). 

C) Spracovanie Osobných údajov sa riadi najmä týmito pravidlami a vo veciach, ktoré tieto pravidlá výslovne neupravujú, sa riadia Vyhlásením o ochrane osobných údajov správcu.

D) Správcom Osobných údajov poskytnutých súťažiacim je www.bububu.sk, JOiO, s.r.o., Stupava 5574, 90031 Stupava, IČO: 52624960, DIČ: 2121129252, Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141542/B. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem usporiadateľa spracovávať ako spracovatelia subjekty poverené usporiadateľom súťaže, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako usporiadateľ, najmä organizátor súťaže, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia.

E) Osobné údaje podľa týchto pravidiel budú spracovávané dovtedy, kým účastník svoj súhlas neodvolá alebo po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Účastník môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a takéto odvolanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na účasť účastníka v súťaži. Súhlas možno odvolať prostredníctvom súťažných webových stránok. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iných právnych titulov, a to po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu takéhoto spracovania.

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Vyhlasovateľ, organizátor si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného jednania či obchádzania pravidiel. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor súťaže. Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach.