Ochrana osobných údajov, GDPR

 

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „GDPR“) je JOiO, s.r.o, Stupava 5574, 90031 Stupava,  IČO: 52624960, Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 141542/B

(ďalej len „správca“)

 

Kontaktné údaje:

adresa: Stupava 5574, 90031 Stupava, Slovenská republika

email: bububu@bububu.sk

tel: +421948778181

 

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaj, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 1. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Správca spracováva osobné údaje ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

 

 1. ZÁKONNÝ DOVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácii a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných informácii a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru či služby.

 

Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré je nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či zo strany správcu ju naplniť.
 • Zasielanie obchodných informácii a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.
 • Uskutočňovanie súťaží na Facebooku

 

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

 1. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, pokiaľ je súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu odvolaný (najdlhšie však 20 rokov, pokiaľ sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu).
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

 

 Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb, realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby
 • príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia mailingových a cloudových služieb.
 • dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
 • Facebook – Správca spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou www.bububu.sk je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

 1. VAŠE PRÁVA

 

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 • právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR

Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 1. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov
 • Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov a listinnej podobe.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu emailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

V Stupave, 1.12.2019